Adventure in Phang-Nga ล่องแก่งสองแพรก+ถ้ำพุงช้าง+วัดบางเหรียง


 

Promotion

>>Adventure in Phang-Nga


08.30น.   ออกเดินทางจากที่พัก มุ่งหน้าสู้จังหวัดพังงา เพื่อทำกิจกรรมล่องแก่งที่น้ำสองแพรก
10.00น.   ให้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมสำหรับกิจรรมการนำเที่ยวและความท้าทายกับการล่องแก่ง
12.00น. ทานอาหารกลางวันที่ล่องแก่งแล้วออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ถ้าพุงช้าง Unseen Thailand จ.พังงา
14.00น. ไหว้พระที่วัดบางเหรียง สักการะเจ้าแม่กวนอิมและเป็นยอดเขานี้เป็นที่ตั้งของ "พระมหาธาตุเจดีย์พุทธรรมบันลือ"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


อัตราค่าบรการ : 4-6 ท่าน 2,700 บาท/ท่าน , 7-10 ท่าน 2,000 บาท/ท่าน , ชาวต่างชาติ คิดเพิ่มท่านละ 500 บาท


FREE  >> ค่าธรรมเนียมเข้าชม อาหารกลางวัน 1 มื้อ น้ำดื่มและค่ารถบรการนำเที่ยว
FREE  >> ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่นไขของกรมธรรม์)

 

Mandawee Resort & Spa