Adventure in Phang-Nga ล่องแก่งสองแพรก+ถ้ำพุงช้าง+วัดบางเหรียง


 

Promotion

>>Adventure in Phang-Nga

08.30 น. :  ออกเดินทางจากที่พัก มุ่งหน้าสู้จังหวัดพังงา เพื่อทำกิจกรรมล่องแก่งที่น้ำสองแพรก

10.00 น. :  ให้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมสำหรับกิจรรมการนำเที่ยวและความท้าทายกับการล่องแก่ง

12.00 น. :  ทานอาหารกลางวันที่ล่องแก่งแล้วออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ถ้าพุงช้าง Unseen Thailand จ.พังงา

14.30 น. :  ไหว้พระที่วัดบางเหรียง สักการะเจ้าแม่กวนอิมและเป็นยอดเขานี้เป็นที่ตั้งของ "พระมหาธาตุเจดีย์พุทธรรมบันลือ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบรการ : 4-6 ท่าน 2,700 บาท/ท่าน , 7-10 ท่าน 2,500 บาท/ท่าน , ชาวต่างชาติ คิดเพิ่มท่านละ 500 บาท

FREE 
: ค่าธรรมเนียมเข้าชม อาหารกลางวัน 1 มื้อ น้ำดื่มและค่ารถบรการนำเที่ยว
FREE 
: ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่นไขของกรมธรรม์)

 

Mandawee Resort & Spa